Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Προσλήψεις σε Αμπελόκηπους-Μενεμένη

Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης ανακοινώνει θέσεις εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου σε συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών : του Δ ημοτικού Πολυϊατρείου και της Δ ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, που εδρεύουν στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων : α) «Παροχή προληπτικών υπηρεσιών υγείας στον τοπικό πληθυσμό με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών», στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2007-2013.

Οι ειδικότητες για τις θέσεις εργασίας ειναι οι κάτωθι: Δ ημοτικό Πολυϊατρείο Αμπελοκήπων ΤΕ Φυσικοθεραπευτής 12 μήνες 1 θέση Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Δ Ε Οδηγοί Απορριμματοφόρων 12 μήνες 2 θέσεις Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Δ Ε Χειριστές Μηχανημάτων έργων (σαρώθρων) 12 μήνες 1 Θέση Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Ν. Θεσσαλονίκης, Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23-Αμπελόκηποι, απευθύνοντάς την στο Tμήμα Διοίκησης & Δ ιαχείρισης Ανθρώπινου Δ υναμικού, υπόψιν κ. Ματζιάρη Βάϊου (τηλ. επικοινωνίας: 2313 313615, 2313 313686, 2313 313685, 2313 313687).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...