Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Δικαιολογητικά για τις φοιτητικές εστίες Θεσσαλονίκης

Ποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί να υποβάλει κάποιος για τις φοιτητικές εστίες Θεσσαλονίκης;

1. Έντυπο αίτησης, που χορηγείται από τη Γραμματεία των ΦΕΘ Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης.

2. Βεβαίωση εγγραφής από την Γραμματεία της Σχολής που φοιτά ο ενδιαφερόμενος φοιτητής, με αναφορά α) στην ημερομηνία εγγραφής του στην Σχολή και β) στο διανυόμενο χρόνο ή εξάμηνο σπουδών.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια Δημοτική ή άλλη αρχή ( του τελευταίου εξαμήνου) και για τους πολύτεκνους και βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων που είναι εγγεγραμμένοι.

4. Φωτοτυπία επικυρωμένη της Αστυνομικής Ταυτότητας ( αν δεν υπάρχει Πιστοποιητικό Γέννησης από Δήμο ή Κοινότητα).

5. α) Φωτοτυπία επικυρωμένη του Εκκαθαριστικού του 2012. Σε περίπτωση που δεν έχει επιστραφεί από το ΚΕΠΥΟ, θα καταθέτουν: β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνουν ότι θα το προσκομίσουν το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν την εξέταση των αιτήσεων και την έκδοση αποτελεσμάτων εισδοχής από την αρμόδια ΕΦΟΡΕΙΑ της Εστίας που υπέβαλαν την αίτηση ή προσωρινά αντίγραφο του Εντύπου Ε1 που κατέθεσαν στην ΔΥΟ ΓΙΑ ΤΟ 2012. γ) Όσοι δεν είναι υποχρεωμένοι από τον Νόμο να υποβάλλουν δήλωση Εισοδήματος στην Εφορία, αυτό πρέπει να βεβαιώνεται από την αρμόδια Εφορία. Συγχρόνως όμως Υποβάλλουν βεβαίωση Οικογενειακού Εισοδήματος από άλλη Νόμιμη Αρμόδια Αρχή (π.χ. από τον εργοδότη κλπ.), που αποκτήθηκε από 1/1/11 έως 31/12/11.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία και ότι δεν διαθέτει η Οικογένεια ιδιόκτητη κατοικία στο τόπο σπουδών.

7 (2) φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου.

8 Αν στην Οικογένεια του ενδιαφερόμενου συντρέχουν λόγοι υγείας, είναι άνεργοι οι γονείς, υπάρχουν παιδιά σε ΑΕΙ-ΤΕΙ ή υπηρετούν την θητεία τους στο στρατό, υποβάλλονται βεβαιώσεις από τις Αντίστοιχες Αρχές.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 27/8/2012.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΠΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

1.1 Έντυπο αίτησης εισδοχής.

1.2 Βεβαίωση Υποτροφίας.

1.3 Βεβαίωση εγγραφής από την Γραμματεία της Σχολής με αναφορά: α) στη ημερομηνία εγγραφής στην Σχολή και β) στον διανυόμενο χρόνο ή εξάμηνο σπουδών. Για τους μεταπτυχιακούς και σε διδακτορικό φοιτητές για αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού και η χρονική διάρκειά τους.

1.4 Φωτοτυπία επικυρωμένη του Διαβατηρίου.

1.5 Φωτοτυπία της άδειας παραμονής ή της βίζας. (Για τους Ομογενείς, φωτοτυπία της Ταυτότητας Ομογενούς και από τις δυο όψεις, βεβαίωση Ομογένειας από την Πρεσβεία ή το Προξενείο).

1.6 Φωτογραφίες (2).

1.7 Για τους Υποτρόφους που8 κάνουν Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό είναι απαραίτητη επιπλέον, επιστολή του Επιβλέποντα Καθηγητή με την οποία θα ζητά από τον Δ/ντή της Εστίας, τη διαμονή του φοιτητή στην Εστία που καταθέτει την αίτηση, και θα αναφέρει τους λόγους.

Εισάγονται με έγκριση της Γενικής Δ/νσης ΕΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ που δεν είναι ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ Υποβάλλουν στην Γραμματεία των ΦΕΘ Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

2.1 Έντυπο αίτησης εισδοχής.

2.2 Βεβαίωση εγγραφής από την Γραμματεία της Σχολής με αναφορά: α) στη ημερομηνία εγγραφής στην Σχολή και β) στον διανυόμενο χρόνο ή εξάμηνο σπουδών.

2.3 Φωτοτυπία επικυρωμένη του Διαβατηρίου.

2.4.Φωτοτυπία της άδειας παραμονής ή της Βίζας (Για τους ομογενείς, φωτοτυπία της Ταυτότητας Ομογενούς και από τις δυο (2) όψεις, πιστοποιητικό ομογένειας από την Πρεσβεία ή το Προξενείο).

2.5 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μεταφρασμένο).

2.6 Βεβαίωση (μεταφρασμένη) με τα καθαρά εισοδήματα σε ευρώ, του ενός ή και των δυο Γονέων (αν εργάζονται και οι δυο), που απέκτησαν το προηγούμενο έτος (δηλαδή το 2011).

2.7 Φωτογραφίες δυο (2). 2.8. Εισάγονται με απόφαση της Εφορίας της Εστίας.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ και οι ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ απαραιτήτως πρέπει να προσκομίσουν: Βεβαίωση της Πρεσβείας τους, ότι εγγυάται για την εξόφληση των οικονομικών τους υποχρεώσεων και την τήρηση του νόμιμου χρονικού ορίου παραμονής τους στην Εστία. Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί από την Πρεσβεία εγγυητική επιστολή αυτή θα προσκομίζεται από άλλη Νόμιμη Αρχή (π.χ. Προξενείο) ή άλλο Νόμιμο εκπρόσωπο.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Η επιλογή των φοιτητών – σπουδαστών που πρόκειται να εισαχθούν στις Φ.Ε-Σ.Ε. γίνεται από την Εφορεία της Εστίας με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Κατά την αξιολόγηση συνυπολογίζονται:
1. Κοινωνικά κριτήρια όπως απορίας, ορφανοί, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολυτεκνία.

2. Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των γονέων τους. Δηλωθέν εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος από κάθε κατηγορία προκειμένου να φορολογηθεί.

3. Ο αριθμός των μελών της οικογένειας του υποψηφίου, στον οποίο αναφέρονται οι γονείς και τα ανύπαντρα αδέρφια κάτω των 22 ετών όταν δεν σπουδάζουν και κάτω των 28 ετών φοιτητές σπουδαστές –τριες.

4. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ Α 229) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας Περί προστασίας πολυτέκνων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 860/1979 (ΦΕΚ Α2).

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ Φ.Ε.Θ.: Ταχ. Διεύθυνση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 Τηλ.: 231/210311-14 Β΄ Φ.Ε.Θ.: Ταχ. Διεύθυνση: Κεσανλή-Τέλλογλου, Τηλ.: 231/208044 Γ΄ Φ.Ε.Θ.: Ταχ. Διεύθυνση: Στιλπώνος Κυριακίδη 15 Τηλ.:231/214168/204839/210414 Δ΄ Φ.Ε.Θ.: Ταχ. Διεύθυνση: Λέοντος Σοφού 11 Τηλ.: 231/536360

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...